معنی کلمات

معنی کلمات 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
340 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات هم‌معنی 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
792 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
642 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
315 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هم‌معنی 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
326 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هم‌معنی 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,365 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
298 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
333 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
335 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات هم‌معنی 5

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
229 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد