کلمات مخالف

مخالف کلمه (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
135 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مخالف کلمه (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
123 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات متضاد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
140 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مخالف کلمات (6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
313 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مخالف کلمات (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
345 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مخالف کلمات (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
232 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مخالف کلمات (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
311 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مخالف کلمات (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
424 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مخالف کلمات (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
250 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مخالف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
247 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد