دستور زبان فارسی

فعل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
859 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
642 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
315 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مرتبط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,186 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هم‌معنی - مخالف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
562 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هم‌معنی 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
326 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هم‌معنی 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,365 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هم‌معنی 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
425 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هم‌خانواده 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
454 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هم‌خانواده 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,231 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد