بنویسیم

1- صفات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
326 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
427 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تکمیل کردن جمله با فعل مناسب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
313 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پسوند کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
234 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مرتبط با تصویر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
228 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

3- جای خالی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
313 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

2- جای خالی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
323 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

1- جای خالی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
291 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اجزای کلمه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
298 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
642 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد