بنویسیم

تعداد جمله

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
147 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ترکیب کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
134 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ارتباط کلمات (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
132 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ارتباط کلمات (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
119 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ارتباط کلمات (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
133 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع بستن کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
128 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شخصیت‌های اصلی درس زنگ انشاء

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
135 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مرتبط (9)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
314 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مرتبط (8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
259 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد