سال سوم راهنمایی

فواید اصطحکاک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
278 کیلو بایت

انواع انرژی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
155 کیلو بایت

انبساط و انقباض گاز ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
250 کیلو بایت

جنبش مولکولی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
119 کیلو بایت

ساختار مولکولی عناصر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت

دماسنج

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت

انواع ماشین ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
23 کیلو بایت

انواع ماشین‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
23 کیلو بایت

تشکیل تصویر در عدسی ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
208 کیلو بایت

تولید موج با فنر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
416 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد