گاز

گاز

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,808 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ماده و حالت‌های آن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,735 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

استفاده از هوا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,363 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

وجود گاز در هوا و تاثیر آن بر زندگی جانداران

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,176 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییر شیمیایی و توسط گاز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
158 کیلو بایت

انبساط و انقباض گاز ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
250 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد