مایع

مواد مایع

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,338 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ماده و حالت‌های آن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,735 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فشار مایعات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
69 کیلو بایت

فشار مایعات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
710 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد