عدسی مقعر

عدسی مقعر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
8 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عدسی مقعر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
71 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کاربرد عدسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
272 کیلو بایت

کاربرد عدسی وآینه ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
148 کیلو بایت

تشکیل تصویر در عدسی ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
208 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد