نمودار

نمایش کسری با استفاده از نمودار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
982 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسم نمودار فشار - حجم و فشار - زمان در موتورهای 4 زمانه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
165 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمودار ستونی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
240 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حل سیستم‌های خطی توسط نمودار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
65 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمودار هیپربولیک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
99 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مختصات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسم توابع چند جمله‌ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
104 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تابع نمایی، تابع لگاریتمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
104 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمودار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
101 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عدسی مقعر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
8 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد