مختصات

مختصات 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
84 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مختصات 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
83 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مختصات 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
36 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مختصات بردار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
86 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مختصات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
65 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مختصات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
69 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مختصات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تابع نمایی، تابع لگاریتمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
104 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد