سال سوم راهنمایی

کاربرد عدسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
272 کیلو بایت

طول موج

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت

نیروی مقاوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
120 کیلو بایت

قرقره ثابت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
111 کیلو بایت

پرتو اشیاء

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت

موج الکترومغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت

کاربرد عدسی وآینه ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
148 کیلو بایت

جسم غیر منیر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
31 کیلو بایت

تشکیل سایه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
71 کیلو بایت

بازتاب نور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
55 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد