علوم

منابع تولید گرما

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گرما

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,283 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل انرژی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,456 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آلاینده‌های هوا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,132 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

استفاده از هوا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,363 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

وجود گاز در هوا و تاثیر آن بر زندگی جانداران

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,176 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

وجود هوا در اطراف ما

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,818 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سفر به فضا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,964 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منظومه شمسی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
19,792 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گردش زمین

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,289 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد