علوم

مواد برای حرکت به انرژینیاز دارند

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,384 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شکل‌های انرژی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,083 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انرژی تغییر مواد

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,623 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انرژی انجام کارها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,506 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل سنگ‌های رسوبی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,521 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل سنگ‌های آذرین

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
22,066 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنای با انواع سنگ

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,750 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با کانی‌ها و مواد تشکیل‌دهنده خاک

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,764 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با کار و روش جمع‌آوری اطلاعات دانشمندان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
20,761 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فسیل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
20,084 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد