عربی هشتم (دوره اول متوسطه)

درس اول (سؤال 11)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
181 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (سؤال 10)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
255 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (سؤال 9)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
203 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (سؤال 8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
150 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (سؤال 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
141 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (سؤال 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
324 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (سؤال 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
346 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (سؤال 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
152 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (سؤال 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
159 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (سؤال 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
163 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد