عربی هشتم (دوره اول متوسطه)

درس ششم (سؤال 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
195 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (سؤال 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
417 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (سؤال 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
231 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (سؤال 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
153 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (سؤال 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,275 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (سؤال 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
206 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (سؤال 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
182 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (سؤال 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
178 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (سؤال 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
253 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (سؤال 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
196 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد