عربی هشتم (دوره اول متوسطه)

درس دهم (سؤال 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
283 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم (سؤال 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
788 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم (سؤال 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
232 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم (سؤال 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
224 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم (سؤال 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
200 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم (سؤال 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
181 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم (سؤال 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,075 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (سؤال 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
202 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (سؤال 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
198 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (سؤال 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
290 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد