عربی هشتم (دوره اول متوسطه)

درس هشتم (سؤال 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,842 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (سؤال 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
191 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (سؤال 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
213 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (سؤال 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
175 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (سؤال 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
169 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (سؤال 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
165 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (سؤال 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,140 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (سؤال 8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
164 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (سؤال 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
208 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (سؤال 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
180 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد