عربی هشتم (دوره اول متوسطه)

درس دوم (سؤال 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
208 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (سؤال 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
192 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (سؤال 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
198 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (سؤال 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
164 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (سؤال 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,212 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (سؤال 16)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
261 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (سؤال 15)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
122 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (سؤال 14)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
155 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (سؤال 13)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
173 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (سؤال 12)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
214 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد