عربی هشتم (دوره اول متوسطه)

درس اول (سؤال 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
305 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,848 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول انتخاب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,770 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف ی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
925 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف ه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,575 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف و)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,575 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف ن)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,092 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف م)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,186 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف ل)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,929 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف ک)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,325 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد