عربی هشتم (دوره اول متوسطه)

درس سوم (سؤال 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
167 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (سؤال 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
345 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (سؤال 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
150 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (سؤال 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
203 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (سؤال 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
222 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (سؤال 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,279 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (سؤال 9)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
186 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (سؤال 8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
191 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (سؤال 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
187 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (سؤال 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
167 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد