عربی هشتم (دوره اول متوسطه)

واژه‌نامه (حرف ق)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,159 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف ف)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,357 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف غ)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,353 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف ع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,220 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف ظ)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
520 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف ط)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,287 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف ض)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
883 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف ص)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,704 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف ش)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,891 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف س)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,202 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد