عربی هشتم (دوره اول متوسطه)

درس پنجم (سؤال 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,236 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (سؤال 9)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
198 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (سؤال 8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
196 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (سؤال 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
192 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (سؤال 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
166 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (سؤال 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
169 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (سؤال 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
229 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (سؤال 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
189 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (سؤال 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
171 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (سؤال 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,247 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد