عربی هشتم (دوره اول متوسطه)

درس نهم (سؤال 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
168 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (سؤال 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
166 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (سؤال 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
229 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (سؤال 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,412 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (سؤال 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
187 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (سؤال 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
237 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (سؤال 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
173 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (سؤال 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
240 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (سؤال 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
166 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (سؤال 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
197 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد