عربی هشتم (دوره اول متوسطه)

واژه‌نامه (حرف ز)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
844 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف ر)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,532 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف ذ)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,003 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف د)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
774 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف خ)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,905 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف ح)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,902 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف ج)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,980 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف ث)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,011 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف ت)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
967 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه‌نامه (حرف ب)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,105 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد