عربی هشتم (دوره اول متوسطه)

واژه‌نامه (حرف الف)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,390 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,412 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
17,169 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
16,981 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
17,306 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
18,332 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
14,883 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
19,374 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
14,287 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
16,339 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد