سال نهم

درس سوم (التمرین السابع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,715 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (التمرین السادس)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,378 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (التمرین الخامس)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,433 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (التمرین الرابع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,952 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (التمرین الثالث)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,797 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (التمرین الثانی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,224 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (التمرین الاول)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,351 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (ترجمه کنید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,094 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (بدانیم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,848 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (فعل الامر)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,735 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد