عربی نهم

المعجم (ی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,673 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (ه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,652 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (و)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,309 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (ن)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,147 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (م)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,884 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (ل)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,178 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (ک)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,163 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (ق)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,975 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (ف)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,931 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (غ)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,331 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد