کتاب های درسی

AC ماشین‌های الکتریکی بخوانیم چهارم ابتدایی حرفه وفن سوم راهنمایی
DC ماشین‌های الکتریکی برق و تاسیسات حساب دیفرانسیل و انتگرال
آزمایشگاه شناخت مواد بنویسیم دوم ابتدایی خوانداری دوم ابتدایی
آمادگی دفاعی سوم راهنمایی بنویسیم ششم ابتدایی خوانداری سوم ابتدایی
آمادگی دفاعی پایه دهم بنویسیم پنجم ابتدایی خوانداری ششم ابتدایی
اجزای ماشین بنویسیم چهارم ابتدایی خوانداری پنجم ابتدایی
اداری مالی تراشکاری - ساخت وتولید خوانداری چهارم ابتدایی
ادبیات سوم ریاضی تجربی تربیت بدنی اول ابتدایی رشته الکترونیک
ادبیات فارسی سوم انسانی تفکر و سبک زندگی پایه اول متوسطه اول رشته تربیت بدنی
الکترونیک عمومی1 تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی رشته ساخت وتولید
انگلیسی دهم (دوره دوم متوسطه) تکنولوژی شاسی و بدنه رشته ساخت وتولید ونقشه کشی عمومی
انگلیسی نهم (دوره اول متوسطه) تکنولوژی مولد قدرت رشته صنایع فلزی
انگلیسی هشتم (دوره اول متوسطه) جبر و احتمال رشته طراحی دوخت
انگلیسی هفتم (دوره اول متوسطه) جغرافیا دوم انسانی رشته کامپیوتر
انگلیسی یازدهم (دوره دوم متوسطه) جغرافیای اول راهنمایی رشته گرافیک
ایمنی و بهداشت در صنایع شیمیایی جغرافیای دوم راهنمایی ریاضی 2
بخوانیم اول ابتدایی جغرافیای سوم راهنمایی ریاضی اول ابتدایی
بخوانیم دوم ابتدایی جوشکاری ریاضی اول متوسطه
بخوانیم ششم ابتدایی حرفه وفن اول راهنمایی ریاضی دوم ابتدایی
بخوانیم پنجم ابتدایی حرفه وفن دوم راهنمایی ریاضی سوم ابتدایی

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد