بنویسیم دوم ابتدایی

جمع کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
472 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تکمیل جمله با فعل مناسب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
313 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مناسب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
257 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مرتب کردن کلمات 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
193 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مرتب کردن کلمات 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
162 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مرتب کردن کلمات 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
163 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمله‌سازی 16

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
189 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمله‌سازی 15

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
188 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمله‌سازی 14

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
190 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمله‌سازی 13

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
189 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد