انگلیسی هشتم (دوره اول متوسطه)

درس هفتم (question 9)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5,147 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (question 8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
21 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (question 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
32 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (question 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
38 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (question 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
37 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (question 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
24 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (question 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
37 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (question 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
69 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (question 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,743 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (lesson 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
753 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد