ریاضی اول متوسطه

ضرب و جمع اعداد توان‌دار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
52 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مکعب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
65 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مختصات 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
84 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مختصات 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
83 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مختصات 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
36 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فاکتورگیری سه عبارت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
64 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فاکتورگیری پیچیده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
82 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فاکتورگیری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
188 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عبارت یک جمله‌ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
68 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب و تقسیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
65 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد