ضرب

ضرب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب تقریبی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
394 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب تقریبی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,833 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب عددهای دو رقمی در دو رقمی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
233 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب عددهای دو رقمی در دو رقمی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
227 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4,937 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
267 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
239 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
642 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
656 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد