تقسیم

تقسیم برعددهای دو رقمی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
224 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم برعددهای دو رقمی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
224 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم برعددهای دو رقمی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,205 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم بر عددهای یک رقمی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
211 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم بر عددهای یک رقمی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,346 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم و بخش‌پذیری (7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,321 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم و بخش‌پذیری (6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
197 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم و بخش‌پذیری (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
242 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم و بخش‌پذیری (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
337 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم و بخش‌پذیری (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
332 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد