تقسیم

بخش‌پذیری بر پنج

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
488 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخش‌پذیری بر دو

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
529 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخش‌پذیری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
414 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

امتحان تقسیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
555 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

یک در عمل تقسیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
288 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم و تفریق

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
319 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
599 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
612 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
189 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تقسیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
759 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد