ریاضی پنجم ابتدایی

ماه‌های سال و فصل‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
128 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دهگان، صدگان، هزارگان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
92 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خط، پاره خط، اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
147 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
149 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

2- اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
280 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

1- اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
131 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

وسیله اندازه‌گیری زاویه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
569 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واحد اندازه‌گیری زاویه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
371 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واحد اندازه‌گیری حجم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
679 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هکتار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,606 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد