اشکال هندسی

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
55 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل چهار ضلعی‌ها به یکدیگر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
214 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
180 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
180 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
119 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
81 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
106 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با خط، پاره‌خط و اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
111 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
149 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش اعداد و اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
248 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد