اشکال هندسی

استوانه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,168 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (9)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
261 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
262 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
264 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
210 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال هندسی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
15 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد