تقسیم

تقسیم اعداد مخلوط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
184 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم اعداد اعشاری و تبدیل به اعداد صحیح

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
344 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم اعداد اعشاری به صورت ذهنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
273 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم اعداد اعشاری با کمک محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
340 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم اعداد اعشاری (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
167 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم اعداد اعشاری (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
183 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم اعداد اعشاری (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
177 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم اعداد اعشاری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
211 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم اعداد اعشاری (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
178 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم اعداد اعشاری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,709 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد