تقسیم

چهار عمل اصلی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
82 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم اعداد (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
718 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم اعداد (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
303 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

یادآوری تقسیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
584 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق متناظر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم چند رقمی بر یک رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
590 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم با خارج قسمت بیشتر از یک عدد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
508 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

باقی‌مانده تقسیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
493 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
136 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخش‌پذیری بر ده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
642 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد