تقسیم

تقسیم کسر بر کسر با مخرج نامساوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
444 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم کسر بر کسر با مخرج مساوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
672 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم عدد صحیح بر کسر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
307 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم دو عدد صحیح غیرقابل بخش‌پذیر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
319 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تعادل اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
243 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش بخش‌پذیری بر 15

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
333 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش بخش‌پذیری بر 10

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
365 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش بخش‌پذیری بر 9

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
328 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش بخش‌پذیری بر 6

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
427 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش بخش‌پذیری بر 5

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
333 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد