تفریق

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (9)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
915 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,039 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,037 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
533 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,632 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش اعداد یک رقمی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
529 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش جمع و تفریق

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
752 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق با استفاده از محور (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
106 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق با استفاده از محور (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
154 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با تفریق (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
116 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد