سال نهم

درس هفتم (ثمره الجد)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,386 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (المعجم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,833 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (کنز الحکمه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,610 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (التمرین الرابع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,581 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (التمرین الثالث)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,532 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (التمرین الثانی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,695 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (التمرین الاول)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,120 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (ترجمه کنید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,091 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (بدانیم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,314 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (فعل النهی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,885 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد