سال نهم

درس پنجم (التمرین الاول)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,186 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (ترجمه کنید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
805 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (بدانیم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,007 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (فعل النهی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,486 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (درستی یا نادرستی گزینه‌ها)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,436 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (الرجاء)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,188 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (المعجم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,341 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (کنز الحکمه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,782 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (التمرین الخامس)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,056 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (التمرین الرابع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,241 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد