سال نهم

درس دوم (التمرین الثالث)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (التمرین الثانی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,236 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (التمرین الاول)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,265 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (فن ترجمه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,866 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (بدانیم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,249 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (درستی و نادرستی گزینه‌ها)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,505 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (قوانین المرور)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,970 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (المعجم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,923 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (التمرین السابع عشر)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,988 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (التمرین السادس عشر)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,834 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد