سال نهم

درس اول (التمرین الخامس عشر)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,782 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (التمرین الرابع عشر)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,096 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (التمرین الثالث عشر)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,056 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (التمرین الثانی عشر)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,707 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (التمرین الحادی عشر)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,686 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (التمرین العاشر)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,529 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (التمرین التاسع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,094 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (التمرین الثامن)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,016 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (التمرین السابع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,215 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (التمرین ا لسادس)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,351 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد