سال نهم

درس هشتم (التمرین الرابع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,952 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (التمرین الثالث)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,828 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (التمرین الثانی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,193 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (التمرین الاول)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,132 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (فن ترجمه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,663 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (ماضی استمراری)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,684 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (درستی یا نادرستی جمله‌ها)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,662 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (حوار بین الزائر ...)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,955 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (المعجم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,169 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (کنز الحکمه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,919 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد