سال نهم

المعجم (ب)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,901 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (الف)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
21,560 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم (التمرین التاسع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,702 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم (التمرین الثامن)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,313 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم (التمرین السابع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,554 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم (التمرین السادس)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,122 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم (التمرین الخامس)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,816 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم (التمرین الرابع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,173 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم (التمرین الثالث)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,930 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم (التمرین الثانی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,163 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد