سال نهم

درس دوم (listening، reading and writing)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,800 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (listen to the question)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,892 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (language melody)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
995 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (practice 2)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,634 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (practice 1)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,424 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (travel)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (listening، reading and writing)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,781 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول ( listen to the sentences)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,895 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (language melody)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
994 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (practice 2)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,529 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد