سال نهم

درس چهارم (language melody)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,180 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (practice 2)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,807 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (practice 1)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,403 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (services)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,030 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (listening، reading and writing)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,800 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (listen to the question)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,914 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (language melody)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,242 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (practice 2)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,768 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (practice 1)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,470 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (festivals and ceremonies)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,052 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد